• Rhoscolyn Church
  Cyfarfod Nesaf - Next Meeting

  Cyngor Cymdeithas RHOSCOLYN Community Council

  Dyddiad - Date : 19.03.2020
  Amser - Time : 1900
  Lleoliad - Location : Ysgol Rhoscolyn

  Agenda

 • FMB
  Cofnodion - Minutes

  Cliciwch yma i weld y cofnodion diweddarau
  Click here to see latest minutes
  Cofnodion - Minutes

CROESO - welcome

Wefan Cyngor Cymdeithas Rhoscolyn - Website of Rhoscolyn Community Council

Cymraeg
Dechreuodd y cyngor fel cyngor plwyf Rhoscolyn. Erbyn hyn mae’n cynhyrchioli’r pentref Pont Rhyd Y Bont yn ogystal ag ardal wledig Rhoscolyn. Wyth o Gynghorwyr sydd ar y Cyngor y dyddiau yma. Y cadeirydd eleni yw Barry Thomas gyda Susan Hanbury yn Is- Gadeirydd. Y Cynghorwyr eraill yw :- Iwan T Jones, Elwyn Owen, Gwilym Parry, Ann Eleri Roberts, William Roberts a Tony Thompson. Y Clarc yw Myfyr Roberts, Pengwern, 12 Morawelon , Pont Rhyd Y Bont LL65-2PQ

Ar gyfartaledd mae’r cyngor yn cyfarfod bob chwecch wythnos a hynnu,fel arfer, yn Neuadd Gwenfaen, Rhoscolyn. Yn ogystal a chyflwyno sylwadau ar geisiadau cynllunio lleol, prif gyfrifoldeb y Cyngor yw edrych ar ol buddiananau’r ardal a’i thrigolion, gan gyfeirio unrhyw gwynion neu problemau at yr awdurdodau addas neu berthnasol. Yn y cyd destun yma byddai’r Cynghorwyr yn barod i drosglwyddo unrhyw fater sydd yn achosi pryder i’r trigolion, a hefyd ymateb i unrhyw gynnig a ellid ei ystyried o fudd i’r gymdeithas yn lleol.

English

The Council started off as Rhoscolyn Parish Council. By today it represents the village of Four Mile Bridge as well as the rural district of Rhoscolyn. The Council is formed of eight members. This years Chairman is Barry Thomas and Susan Hanbury the Vice Chairman. The other Councillors are:- Iwan T Jones, Elwyn Owen, Gwilym Parry, Ann Eleri Roberts, William Roberts a Tony Thompson. The present Clerk is William Myfyr Roberts Pengwern, 12 Morawelon , Four Mile Bridge LL65-2PQ

On average the Council meets every six weeks usually at Gwenfaen Hall, Rhoscolyn. As well as submitting comments on local planning applications, the main responsibility of the council is to safeguard the interests of the area and its population, by forwarding any complains to the appropriate authority to deal with. In this context, the councillors would be willing to transfer any matter which causes concern to the local people and also to respond to any suggestions that would be considered beneficial to the local community